Leishmania lovelies

video shot of leishmania promastigotes